چهل و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، 1 تا 4 شهریور 1397، دانشگاه علم و صنعت ایران

چهل و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، 31 تا 3 شهریور 1396، دانشگاه بوعلی‌ سینا همدان

چهل و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، 7 تا 10 شهریور 1395، دانشگاه خوارزمی

چهل و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، 3 تا 6 شهریور 1394، دانشگاه یزد

چهل و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، 4 تا 7 شهریور 1393، دانشگاه سمنان

چهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، 5 تا 8 شهریور 1392، دانشگاه فردوسی مشهد

چهل و سومین کنفرانس ریاضی ایران، 6 تا 9  شهریور 1391، دانشگاه تبریز

چهل و دومین کنفرانس ریاضی ایران، 14 تا 17 شهریور 1390، دانشگاه ولیعصر (عج) رفسنجان

چهل و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، 3 تا 7 مرداد 1389، دانشگاه ارومیه

چهلمین کنفرانس ریاضی ایران، 26 تا 29 مرداد 1388، دانشگاه صنعتی شریف

سی و نهمین کنفرانس ریاضی ایران، 3 تا 6 شهریور 1387،  دانشگاه شهید باهنر کرمان

سی و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، 12تا 15 شهریور 1386، دانشگاه زنجان

سی و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، 11تا 14 شهریور 1385، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سی و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، 19تا 22 شهریور 1384، دانشگاه یزد

سی و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، 7 تا 10 بهمن 1383، شهید چمران اهواز

سی و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 شهریور 1382، دانشگاه صنعتی شاهرود

سی و سومین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 شهریور1381، فردوسی مشهد

سی و دومین کنفرانس ریاضی ایران،  5 تا 8 شهریور 1380، دانشگاه مازندران

سی و یکمین کنفرانس ریاضی ایران،  6 تا 9 شهریور 1379، دانشگاه تهران

سی‌امین کنفرانس ریاضی ایران،  10 تا 13 مرداد 1378،  دانشگاه محقق اردبیلی

بیست‌ و نهمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین1377، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

بیست و هشتمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1376،  دانشگاه تبریز

بیست و هفتمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1375، دانشگاه شیراز

بیست و ششمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1374، دانشگاه شهید باهنر کرمان

بیست و پنجمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1373، دانشگاه صنعتی شریف

بیست و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا11 فروردین 1372، دانشگاه شهید بهشتی

بیست و سومین کنفرانس ریاضی ایران، 18 تا 21 فروردین1371،دانشگاه رازی کرمانشاه

بیست و دومین کنفرانس ریاضی ایران،  22 تا 25 اسفند 1369، دانشگاه فردوسی مشهد

بیست و یکمین کنفرانس ریاضی ایران، 22 تا 25 اسفند 1368، دانشگاه اصفهان

بیستمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا  11فروردین 1368، دانشگاه تهران

نوزدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1367، دانشگاه گیلان

هجدهمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1366، دانشگاه بیرجند

هفدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1365، دانشگاه سیستان و بلوچستان

شانزدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 23 تا 26شهریور 1364،  دانشگاه خوارزمی

پانزدهمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1363، دانشگاه شیراز

چهاردهمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1362، دانشگاه تبریز

سیزدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1361، دانشگاه شهیدباهنر کرمان

دوازدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1360، دانشگاه صنعتی اصفهان

یازدهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1359،  دانشگاه فردوسی مشهد

دهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1358، دانشگاه خوارزمی

نهمین کنفرانس ریاضی ایران، 8 تا 11 فروردین 1357، دانشگاه اصفهان

هشتمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1356، دانشگاه صنعتی شریف

هفتمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1355، دانشگاه تبریز

ششمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1354، دانشگاه شهید چمران

پنجمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1353، دانشگاه شیراز

چهارمین کنفرانس ریاضی ایران،  8 تا 11 فروردین 1352، دانشگاه تهران

سومین کنفرانس ریاضی ایران، 9 تا 12 فروردین 1351، دانشگاه شهید بهشتی

دومین کنفرانس ریاضی ایران، 9 تا 12 فروردین 1350، دانشگاه صنعتی شریف

اولین  کنفرانس ریاضی ایران، 10 تا 12فروردین 1349،  دانشگاه شیراز