ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه 1398 برگزار خواهد شد.