ششمین سمینار آنالیز تابعی و کاربردهای آن در اسفندماه ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.