دومین سخنرانی ماهانه انجمن ریاضی ایران برگزار می‌شود

سخنرانی‌های ماهانه انجمن ریاضی ایران راه اندازی شد.