مقدمه

مقالات در بعضی مجلات جبرخطی (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در Numer. Linear Algebra Appl., Linear Algebra Appl., and Linear Multilinear Algebra (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در بعضی مجلات آنالیز تابعی و هارمونیک (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در مجلات J. Funct. Anal., J. Operator Theory, Studia Math., and Appl. Comput. Harmon. Anal  (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در مجلات SIAM (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات SIAM در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در Proc.,Trans., & Notices Amer. Math. Soc (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات Proc.,Trans., Notices Amer. Math. Soc در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات در Canad. Math. Bull. and Canad. J. Math (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات Canad. Math. Bull. and Canad. J. Math از ابتدا تا اول آوریل ۲۰۲۲

مقالات در مجلات Bull. & J. Australian Math Soc (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)

مقالات پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران، در مجلات Bull. & J. Australian Math Soc در ۵ سال اخیر (از ۲۰۱۸ تا مارس ۲۰۲۳)