اولین جلسه بولتن انجمن ریاضی ایران (دوره ۱۴۰۱-۱۳۹۸) برگزار شد