دو دوست مکمل: ریاضیات محض و ریاضیات کاربردی

گزارش پنجمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران


گزارش پنجمین گردهمایی سالانه کمیته بانوان انجمن ریاضی ایران

ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖﺳﺎلﺟﻬﺎﻧﯽﻋﻠﻮمﭘﺎﯾﻪ


 به مناسبت سال جهانی علوم پایه

گزارش مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران

گزارش مجمع عمومی عادی انجمن ریاضی ایران

گزارش بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

گزارش بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن

راهکارهای مناسب برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پایه

راهکارهای مناسب برای اشتغال دانش‌آموختگان رشته‌های علوم پایه

سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران

سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران

سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

سخنرانی رئیس وقت انجمن ریاضی ایران در افتتاحیۀ پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

سخنرانی رئیس انجمن در پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران