جلسه بررسی نتایج نهائی انتخابات شورای اجرائی انجمن

آخرین جلسه کمیته انتخابات انجمن (خانم دکتر ریواز، آقای دکتر  شفاف، آقای دکتر قاسمی هنری، خانم دکتر موسوی، و رییس کمیته) با حضور خانم دکتر پورفرد (نماینده محترم  کمیسیون‌ انجمن‌های علمی کشور)، رییس انجمن ریاضی، بازرس انجمن، و رییس دفتر انجمن برای تأیید روند برگزاری و استماع نتایج نهائی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران ۳ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار شد. طبق مقررات، این فهرست رسما در مجمع عمومی انجمن همزمان با پنجاه و پنجمین کنفرانس ریاضی در مشهد اعلام خواهد شد.

دکتر قدیر صادقی
رییس کمیته انتخابات