درخواست ارسال اطلاعات اساتید علوم کامپیوتر و نماینده هسته جوانان علوم کامپیوتر

ناهه درخواست ارسال اطلاعات اساتید علوم کامپیوتر و نماینده هسته جوانان علوم کامپیوتر از سوی کمیسیوت تخصصی علوم کامپیوتر انجمن ریاضی ایران