شماره جدید فرهنگ و اندیشه ریاضی (شماره پیاپی ۷۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۲)

شماره جدید فرهنگ و اندیشه ریاضی (شماره پیاپی ۷۳، پاییز و زمستان ۱۴۰۲)   انتشار یافت.