اولین جلسه کمیتۀ انتخابات اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران برگزار شد

اولین جلسه کمیتۀ انتخابات اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران در مورخ 4 آذر 1402 با حضور اعضای کمیته  خانم دکتر ساناز ریواز از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، آقای دکتر جعفر شفاف از دانشگاه شهید بهشتی،  آقای دکتر قدیر صادقی از دانشگاه حکیم سبزواری، آقای دکتر طاهر قاسمی هنری از دانشگاه خوارزمی،  خانم دکتر فاطمه سادات موسوی از دانشگاه زنجان، بازرس انجمن ریاضی ایران  خانم دکتر مرضیه شمس یوسفی از دانشگاه گیلان و خانم اکرم صادقی رئیس دبیرخانه انجمن ریاضی ایران برگزار شد. در این جلسه  آقای دکتر قدیر صادقی به عنوان مسئول کمیته انتخابات اعضای شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران انتخاب شدند.