آیین‌نامه و فراخوان جایزه ابوریحان ۱۴۰۲

ویژه پژوهشگران جوان در علوم پایه

                                                                                                           

 

آیین نامه انتخاب پژوهشگر برجسته جوان

فرم مشخصات علمی و سوابق آموزشي و پژوهشی نامزدهای دريافت جايزه ابوريحان