فراخوان هشتمین دورۀ اعطای جایزۀ شفیعیها

به اطلاع مؤلفان، مترجمان، و ویراستاران متون ریاضی می‌رساند که هشتمین دورۀ اعطای جایزۀ شفیعیها در شهریورماه 1402 در جلسۀ افتتاحیه پنجاه و چهارمین کنفرانس ریاضی ایران در دانشگاه زنجان برگزار خواهد شد.