استاد دانشگاه سمنان عضو هیات تحریریه Numerical Algorithms گردید

به گزارش روابط عمومی دانشگاه سمنان، دکتر سامان بابایی کفاکی استاد گروه ریاضی دانشگاه سمنان به عنوان عضو هیات تحریریه مجله Numerical Algorithms (ISSN 1017-1398 ) انتخاب گردیده است. این مجله در پایگاهها استنادی JCR و Scopus دارای رتبه Q1 است و از مجلات معتبر و شناخته شده در رشته های ریاضی کاربردی و علوم کامپیوتر است که از سال 1991 توسط انتشارات Springer به چاپ می رسد.

انجمن ریاضی ایران این موفقیت را به ایشان تبریک عرض می نماید.