مدیریت جدید بخش مسائل دوماهانه انجمن

با تصویب شورای اجرایی انجمن، از زمستان ۱۴۰۱ مجموعه سوالات ریاضی برای حل به طور دوماهانه زیرنظر آقای دکتر حامد نجفی به همراه گروهی از ریاضیدانان/دانشجویان علاقه‌مند در سایت انجمن منتشر می شود. علاقه‌مندان می توانند پاسخ آنها و سوالات ریاضی جذاب خود را (همراه منابع و مأخذ دقیق) برای بررسی جهت درج در مجموعه جواب‌ها/ سوال‌ها، ظرف کمتر از ۲ ماه پس از انتشار سوالات، به نشانی hamednajafi20@gmail.com ارسال نمایند.

در اینجا از مسئول قبلی این بخش آقای دکتر بیژن احمدی کاکاوندی به خاطر تلاش‌هایشان در مدیریت شایسته این بخش تقدیر می گردد.