فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره ۷۰ (بهار و تابستان ۱۴۰۱) منتشر شد.