آیین‌ نامه و فراخوان جایزه ابوریحان ۱۴۰۲

آیین نامه جایزه ابوریحان فرهنگستان علوم

فرم مشخصات علمی و سوابق آموزشی و پژوهشی نامزدهای دريافت جايزه ابوريحان