اهدای جایزه هشترودی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران

14 شهریور 1401

جایزه هشترودی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به آقای دکتر مجید گازر از دانشگاه صنعتی اصفهان و آقای دکتر احمد شوقی اهدا شد.

کلیپ سخنرانی دکتر مگردیچ تومانیان، رئیس هیأت امنای جایزه هشترودی و کلیپ سخنرانی آقای عباس صدوقی در مراسم اهدای جایزه.

دکتر مجید گازر

آقای دکتر مجید گازر

لوح اهدایی به دکتر گازر

آقای دکتر احمد شوقی

لوح اهدایی به دکتر شوقی