اهدای جایزه ریاضی کرمانی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران

جایزه ریاضی کرمانی در مراسم افتتاحیه پنجاه و سومین کنفرانس ریاضی ایران به آقای دکتر مرتضی فتوحی از دانشگاه صنعتی شریف اهدا شد.

لوح اهدایی به آقای دکتر فتوحی