سری دوم مسائل دوماهانه ریاضی – مرداد ۱۴۰۱

لینک دانلود سری دوم سوالات

اسامی کسانی که سؤالات را حل کرده‌اند:

محمدرضا فعال شیرکده لینک حل (مسائل ۱،۲،۳،۴)

آریان فهیمی مسائل ۱ و ۳ و ۴ و ۵

مهدیس امامی مسائل ۱ و ۲ و ۵

اسرا پرداختی مسائل ۱ و ۲ و ۴

سید امیر حسینی  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

علیرضا نیاکان  مسائل ۱ و ۲ و ۴ 

امین کشاورز مسائل ۲ و ۳ و ۴

علی اسکاش مسائل ۲ و ۴

جواد قره‌باغی مسألهٔ ۳