در این بخش، برای نشان دادن فعالیت‌های پژوهشی ریاضیدانان ایران در مجلات انجمن‌های ریاضی فاخر فهرست مقالات کامل پژوهشگران ایرانی با نشانی ایران به نمایش در می آید.

یکی از اهداف این بخش، ترغیب ریاضیدانان جوان به انتشار مقالات در مجلاتی است که توسط جامعه ریاضیدانان، پراعتبار محسوب می شوند.

تعیین فهرست کاملی از مجلات تخصصی فاخر در شاخه‌های مختلف ریاضی (صرف نظر  از شاخص‌های علم‌سنجی مانند شاخص هرش و ضریب تأثیر مجلات) بسیار پیچیده و دشوار است. علاقه‌مندان می توانند پیشنهاد‌های مستدل خود را در مورد معیارهای تعیین مجلات تخصصی فاخر به رییس انجمن ریاضی ایران moslehian@yahoo.com ارسال نمایند.

با تشکر