اهدای جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی در افتتاحیه پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران

اهدای جایزه دکتر عباس ریاضی کرمانی به آقای دکتر اشکان نیک سرشت در افتتاحیه پنجاه و دومین کنفرانس ریاضی ایران