مجمع عمومی سالانه انجمن رياضی ايران روز سه شنبه ۵ مرداد ماه 1400 ساعت ۱۷ تا ۱۹ با سیستم بر خط دانشگاه تربیت مدرس برگزار خواهد شد

از كليه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در اين جلسه حضور يابند.

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضاي پيوسته انجمن حق رأی دارند

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران