نتیجه نهایی انتخابات شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران(دوره مهر ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳) پس از باز کردن آراء ماخوذه با حضور اعضای کمیته انتخابات به شرح ذیل( بر اساس حروف الفبا برای اعضای اصلی و علی البدل به‌طور جداگانه ) به دست آمد.
خسرو تاجبخش
رئیس کمیته انتخابات انجمن ریاضی ایران

اعضای اصلی
فائزه توتونیان
محمد جلوداری ممقانی
رشید زارع نهندی
امید علی شهنی کرمزاده
محمدصال مصلحیان
احمد صفاپور
فرشید عبدالهی
فرشته ملک
مجید میرزاوزیری

اعضای علی البدل
مسعود آرین نژاد
علی ایرانمنش
داود خجسته سالکویه

از توجه و مشارکت اعضای محترم انجمن ریاضی ایران در این انتخابات سپاسگزاریم

دبیرخانه انجمن ریاضی ایران