آئین نامه اعطای جایزه مریم میرزاخانی تصویب شد.

برای دریافت آئین نامه اعطای جایزه مریم میرزاخانی کلیک نمایید.

فرم مشخصات نامزدهای دریافت جایزه مریم میرزاخانی.

فراخوان جایزه مریم میرزاخانی