دهمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران برگزار می شود

دهمین همایش نمایندگان انجمن ریاضی ایران روز چهارشنبه ۷ آبان ماه ۱۳۹۹ با حضور جمعی از نمایندگان انجمن از سراسر دانشگاه های کشور به صورت الکترونیکی برگزار می شود.