سخنرانی رئیس انجمن ریاضی ایران در دهمین سمینار جبرخطی و کاربردهای آن