فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 65 (پاییز و زمستان 98) منتشر شد.

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 65 (پاییز و زمستان 98) منتشر شد.