به روز رسانی واژگان ریاضی و آمار توسط کمیته واژه گزینی انجمن ریاضی ایران منتشر شد. برا دریافت نسخه نهایی منتشر شده توسط کمیته واژه گزینی کلیک کنید.

واژه نامه ریاضی و آمار
Dictionary of Math and Stat

 

تاریخ انتشار 1401/10/13