فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره ۶۴ (بهار و تابستان ۱۳۹۸) منتشر شد

فرهنگ و اندیشه ریاضی شماره 64 (بهار و تابستان 1398) منتشر شد