آگهی تشکیل مجمع عمومی انجمن ریاضی ایران

مجمع عمومی سالانه انجمن ریاضی ایران ساعت 17:30 روز سه شنبه 5 شهریور 1398 در سالن شهید علیمحمدی در دانشگاه شیراز برگزار خواهد شد. از کلیه اعضای محترم انجمن دعوت می‌شود در این جلسه حضور یابند.

دستور جلسه:

• گزارش رئیس انجمن از فعالیت‌های یک ساله
• ارائه گزارش امور مالی توسط خزانه‌دار انجمن و تصویب ترازنامه و اعطای مجوز تأیید گزارش مالی به شورای اجرایی
• گزارش بازرس انجمن از پیشرفت امور
• انتخاب بازرس اصلی و علی‌البدل
• تصویب برنامه سالانه انجمن
• استماع پیشنهادات اعضای حاضر در جلسه

توجه: مطابق اساسنامه انجمن تنها اعضای پیوسته انجمن حق رأی دارند.