کلیپ

دکتر مهدی بهزاد، اولین رئیس انجمن ریاضی ایران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم ایران

 


دکتر منصور واعظ پور، رئیس کنونی انجمن ریاضی ایران و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

 


دکتر جواد بهبودیان عضو هئیت علمی دانشگاه شیراز و دبیر اولین کنفرانس ریاضی ایران

 

دکتر علی رجالی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان و از موسسین خانه ریاضیات اصفهان