سخنرانی عمومی دکتر فریدون شهیدی از دانشگاه پوردو، آمریکا

چهارشنبه ٢٢ خرداد ماه ١٣٩٨ ساعت ١۶
پژوهشگاه دانش های بنیادی (ساختمان نیاوران)