واژه نامه ریاضی و آمار/حرف Z

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
Zariski topologyتوپولوژی زاریسکی
z-axisمحور zها، محور z
z-coordinateمختص z
z-distributionتوزیع z
zenithسمت‏الرأس
Zermelo axiomاصل موضوع تسرملو
zeroصفر
zero divisor → divisor of zero
zero elementعنصر صفر
zero functionتابع صفر
zero linear transformationتبدیل خطی صفر
zero matrix = null matrixماتریس صفر
zero object = null objectشیء صفر
zero of a function = root of a functionصفرِ تابع
zero of a polynomialصفر چندجمله‏ای
zero polynomialچندجمله‏ای صفر
zero vector = null vectorبردار صفر
zero-inflated Poisson distributionتوزیع پواسن صفرآماسیده
zero-inflated Poisson regressionرگرسیون پواسون صفرآماسیده
zero-one lawقانون صفر- یک
zero-one problemمسئلۀ صفر- یک
zeros theorem → Nullstellensatz
zero-sum gameبازی مجموع‏صفر
zeta functionتابع زتا
z-interceptارتفاع از مبدأ
zonal harmonicsهمسازهای منطقه‏ای
Zorn lemmaلم زورن، لم تسورن