واژه نامه ریاضی و آمار/حرف P

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
p-adic integerای pعدد صحیح
p-adic numberای pعدد
pairجفت، زوج
paired comparisonمقایسۀ جفتی
pairwise disjointدوبه‌دو مجزا
palindrome wordواژۀ خودمقلوب
pantographشبیه‌نگار
Pappus theoremقضیۀ پایوس
parabolaسهمی
parabolic (partial) differential equationمعادله دیفرانسیل (جزئی) سهموی
parabolic coordinatesمختصات سهموی
parabolic cylinderاستوانۀ سهموی
parabolic cylindrical surfaceرویهْ استوانه‌ای سهموی
parabolic geometryهندسۀ سهموی
parabolic pointنقطۀ سهموی
parabolic segmentقطعۀ سهموی
parabolic spiralمارپیچ سهموی
paraboloidسهمی‌وار
paraboloid of revolutionسهمی‌وار دوّار، سهمی‌وار دورانی
paracompact spaceفضای پیرافشرده
paradoxپارادوکس
paradoxes of Zenoپارادوکس‌های زنون
parallaxاختلاف ‌منظر
parallel axiom → axiom of parallels
parallel coordinatesمختصات موازی
parallel curvesخم‌های موازی
parallel displacementتغییر مکان موازی
parallel linesخط‌های موازی
parallel planesصفحه‌های موازی
parallel postulate → axiom of parallels
parallel projection 1تصویر موازی
parallel projection 2تصویرافكنی موازی
parallel surfacesرویه‌های موازی
parallel vectorsبردارهای موازی
parallelepipedمتوازی‌السطوح
parallelogram identity → parallelogram law
parallelogram law = parallelogram identityقانون متوازی‌الاضلاع
parallelogram of forcesمتوازی‌الاضلاع نیروها
parallelogram of vectorsمتوازی‌الاضلاع بردارها
parameterپارامتر
parameter space for a probability distributionفضای پارامتری توزیع احتمال
parameterized setمجموعهْ پارامتری‌شده
parameterized surfaceرویۀ پارامتری‌شده
parametric equationمعادلۀ پارامتری
parametric linear programmingبرنامه‌ریزی خطی پارامتری
parametric problemsمسأله‌های پارامتری
parametric representation نمایش پارامتری
parametric representation of curveنمایش پارامتری خم
parametric representation of surfaceنمایش پارامتری رویه
parametrization 1پارامتری‌سازی
parametrization 2پارامتری‌ساخت، صورت پارامتری
parametrized setمجموعۀ پارامتری‏شده
parametrized surfaceرویۀ پارامتری‏شده
parityزوجیت، زوجینگی
parity of a vertexزوجیت رأس‌، زوجینگی رأس‌
Parseval equation → Parseval equality
Parseval equality = Parseral equationبرابری پارسوال
Parseval formulaفرمول پارسوال
Parseval identityاتحاد پاراسوال
Parseval relationرابطهْ پارسوال
Parseval theoremقضیۀ پاراسوال
partial associationپیوند جزئی
partial autocorrelationخودهمبستگی جزئی
partial confoundingاختلاط جزئی
partial correlation همبستگی جزئی
partial correlation coefficientضریب همبستگی جزئی
partial derivativeمشتق جزئی
partial differential equationمعادلۀ دیفرانسیل جزئی
partial differential operatorعملگر دیفرانسیل جزئی
partial differentiation مشتق‌گیری جزئی
partial fractionsکسرهای جزئی
partial graphگراف جزئی
partial mapping of a mappingنگاشت جزئی نگاشت، جزئاً نگاشت یک نگاشت
partial order → partial order relation
partial order relation = partial ordering relation = partial orderرابطۀ ترتیبی جزئی، ترتیب جزئی
partial ordering → partial order relation
partial ordering relation → partial order relation
partial solutionجواب جزئی
partial sumمجموع جزئی
partially balanced incomplete block designطرح بلوکی ناکامل جزئاً متعادل
partially differentiable functionتابع جزئاً مشتق‌‌پذیر
partially ordered setمجموعۀ جزئاً مرتب
particleذره
particular integral of a differential equation → particular solution of a differential equation
particular solution of a differential equation= particular solution of a differential equationجواب خصوصی معادلۀ دیفرانسیل، جواب خاص معادلۀ دیفرانسیل
partitionافراز
partition of a positive integerافراز عدد صحیح مثبت
partition of a setافراز مجموعه
partition of unityافراز واحد
Pascal configurationپیکربندی پاسکال
Pascal distributionتوزیع پاسکال
Pascal lawقانون پاسکال
Pascal theoremقضیۀ پاسکال
Pascal triangle مثلث پاسکال
Pascals limaconحلزونی پاسكال
passingگذرنده
pathمسیر
path connected set = arcwise connected set = pathwise connected setمجموعۀ مسیریهمبند
path homotopyهم‌جایی مسیری
path of integration → contour of integration
pathwise connected set → path connected set
patternالگو
peak pointنقطۀ قله‌ای
peak setمجموعۀ قله‌ای
Peano axioms → Peano postulates
Peano continuumپیوستار پئانو
Peano curvesخم‌های پئانو
Peano postulates = Peano axiomsاصل موضوع‌های پئانو
Peano spaceفضای پئانو
Pearson distributionتوزیع پی‌یرسون
pedal curveخم پادکی
pedal triangleمثلث پادکی
pencilدسته
pencil of circlesدسته‌دایره
pencil of linesدسته‌خط
pencil of planesدسته‌صفحه
pencil of spheresدسته‌کره
Penrose tilingآجرفرش پنروز
pentadecagonپانزده‏ضلعی
pentagonپنج‏ضلعی
pentagonal numberعدد مخمسی
percentageدرصد
percentage distributionتوزیع درصدی
percentileصدک
perfect codeکد تام
perfect cubeمکعب کامل
perfect differential → complete differential
perfect fieldمیدان تام
perfect graphگراف تام
perfect groupگروه تام
perfect n-th powerام كامل nتوان
perfect numberعدد تام
perfect setمجموعۀ تام
perfect squareمربع کامل، مجذور كامل
perigonزاویۀ چهارقائمه، زاویۀ تمام صفحه
perimeterطول محیط
periodدوره
period intervalبازۀ تناوب
period of a repeating decimalدورۀ کسر دهدهی دوره‌ای، دورۀ كسر اعشاری دوره‌ای
period parallelogramمتوازی‌الاضلاع دوره‌ها
periodic continued fractionکسر مسلسل دوره‌ای
periodic curveخم دوره‌ای، خم تناوبی
periodic decimal fractionکسر دهدهی دوره‌ای
periodic functionتابع دوره‌ای، تابع تناوبی
periodic groupگروه دوره‌ای
periodic Markov chainزنجیر ماركوف دوره‌ای
periodic motionحرکت دوره‌ای
periodicityدوره‌ای بودن، تناوب
periodicity of a functionدوره‌ای بودن تابع، تناوب تابع
periodogramدوره‌نما
peripheral rangeبُرد محیطی
peripheral spectrumطیف محیطی
peripheryپیرامون
permissible valueمقدار مجاز
permutationجایگشت
permutation groupگروه جایگشتی، گروه جایگشت‌ها
permutation matrixماتریس جایگشتی
permutation representation of a groupنمایش جایگشتی گروه
permutation tensorتانسور جایگشت
permutation testsآزمون‌های جایگشتی
perpendicular bisectorعمود منصف
perpendicular curvesخم‌های متعامد
perpendicular lines = orthogonal linesخط‌های متعامد
perpendicular planesصفحه‌های متعامد
perspectiveمنظر، پرسیکتیو
perspective image → central image
perspective mappingنگاشت منظری
perspective projectionتصویرمنظری
perturbation پریشیدگی
perturbation functionتابع پریشیدگی
perturbation of linear operatorsپریشیدگی عملگرهای خطی
perturbation theoryنظریۀ پریشیدگی
Pffafian differential equationمعادلۀ دیفرانسیل پفافی
p-fold exterior powerتوان خارجی pتایی
phaseفاز
phase differenceاختلاف فاز
phase of simple harmonic motionفاز حرکت همساز ساده
phase velocityسرعت فاز
Piپی، عدد پی
picewise continuous functionتابع تکه‌ای‌پیوسته
PID → principal ideal domain
pie chart = circular chartنمودار کلوچه‌ای، نمودار دایره‌ای
piecewise approximationتقریب تکه‌ای
piecewise constant functionتابع تکه‌ای‏ثابت
piecewise continuous function = sectionally continuos functionتابع تکه‌ای‏پیوسته
piecewise linear manifoldخمینۀ تکه‌ای‌خطی
piecewise linear mappingنگاشت تکه‌ایخطی
piecewise monotonic functionتابع تکه‌ای‏یکنوا
piecewise smooth curve = sectionally smooth curveخم تکه‌ای‌هموار
pigeonhole principleاصل لانۀ كبوتر
pilot surveyبررسی مقدماتی
pivotپاشنه
pivotal quantityكمیت محوری
pivotingپاشنه‌گزینی
planتصویر افقی [هندسه ترسیمی]
planar graphگراف هامنی، گراف مسطح
planar measureاندازۀ هامنی
plane 1صفحه، هامن
plane 2مسطح، مسطحه
plane angle زاویۀ مسطح
plane coordinatesمختصات صفحه‏ای
plane curveخم مسطح
plane figureشکل مسطح
plane geometryهندسۀ مسطحه
plane of reflection → plane of symmetry
plane of symmetry = plane of reflectionصفحۀ تقارن
plane polygonچندضلعی مسطح
plane quadrilateralچهارضلعی مسطح
plane trigonometryمثلثات مسطحه
plane waveموج تخت
Plateau problemمسألۀ پلاتو
Platonismافلاطون‌گرایی
plotکرت
Plüker line coordinatesمختصات پلوکری خط
pluriharmonic distributionتوزیع چندگانه‌همساز
plusبه‌علاوه
plus infinity → positive infinity
plus sign = positive signعلامت به‌علاوه
Poincaré conjectureحدس پوانکاره
Poincaré duality theoremقضیۀ دوگانی پوانکاره
Poincaré groupگروه پوانکاره
Poincaré-Birkhoff fixed-point theoremقضیۀ نقطهْ ثابت پوانکاره-بركاف
pointنقطه
point at infinityنقطۀ بینهایت، نقطه در بینهایت
point by point plotting of a curveرسم خم با نقطه‌یابی
point estimateبرآورد نقطه‌ای
point estimatorبرآوردگر نقطه‌ای
point of adherence → adherent point
point of contact = point of tangencyنقطۀ تماس
point of inflection → inflection point
point of osculation = tacnodeنقطۀ بوسش
point of symmetryنقطۀ تقارن
point set topology → general topology
point spectrumطیف نقطه‌ای
pointwise bounded sequenceدنبالۀ نقطه‌ای‏کراندار
pointwise convergence همگرایی نقطه‌ای
pointwise convergent sequenceدنبالۀ نقطه‌ای‌همگرا
pointwise limitحد نقطه‌ای
Poisson distributionتوزیع پواسون
Poisson equationمعادلۀ پواسون
Poisson formulaفرمول پواسون
Poisson index of dispersionشاخص پراکندگی پواسون
Poisson kernelهستۀ پواسون
Poisson processفرایند پواسون
Poisson summation formulaفرمول مجموع‌یابی پواسون
Poisson transformتبدیل پواسون
Poisson's integral formulaفرمول انتگرال پواسون
polar angle = vectorial angleزاویۀ قطبی
polar axisمحور قطبی
polar coordinatesمختصات قطبی
polar curveخم قطبی
polar equation معادلۀ قطبی
polar form of a complex numberصورت قطبی عدد مختلط
polar moment of inertiaگشتاور لختی قطبی
polar of a quadratic formقطبی صورت درجۀ دوم
polar of point قطبی نقطه
polar planeصفحۀ قطبی
polar triangle مثلث قطبی
polarityقطبیت
polarization 1قطبی‌سازی
polarization 2قطبش
polarization of lightقطبش نور
polarization on an abelian varietyقطبی‌سازی چندگونای آبلی
polarized abelian varietyچندگونای آبلی قطبیده
polarized lightنور قطبیده
poleقطب
pole and polarقطب و قطبی
pole of functionقطب تابع
pole of conic functionقطب مقطع مخروطی
polycyclic groupگروه چنددوری، گروه چندچرخه‌ای
polydiskچندقرصی
polygamma functionتابع چندگاما
polygonچندضلعی
polygonal curveخم چندضلعی
polyharmonic functionتابع چندهمساز
polyhedral angleکنج، زاویۀ چندوجهی
polyhedronچندوجهی
polynomialچندجمله‌ای
polynomial distribution = multinomial distributionتوزیع چندجمله‌ای
polynomial equationمعادلۀ چندجمله‌ای
polynomial functionتابع چندجمله‌ای
polynomial idealایده‏آل چندجمله‌ای
polynomial identityاتحاد چندجمله‌ای
polynomial in two variables → bivariate polynomial
polynomial regression modelمدل رگرسیونی چندجمله‌ای
polynomial ringحلقۀ چندجمله‌ای‏ها، حلقۀ چندجمله‌ای
polynomial trendروند چندجمله‌ای
Pontryagin duality theoremقضیۀ دوگانی پونتریاگین
Pontryagin numbersاعداد پونتریاگین
pooled estimateبرآورد ادغامی
pooled sum of squaresمجموع توان‌های دوم ادغام‌شده
pooled varianceواریانس ادغام‌شده
pooling of errorادغام خطاها
population 1جامعه
population 2جمعیت
population correlation coefficientضریب همبستگی جامعه‌، ضریب همبستگی جامعه‌ای
population covarianceکوواریانس جامعه‌‍‌‌، کوواریانس جامعه‌‍‌‌ای
population distributionتوزیع جامعه، توزیع جامعه‌ای
population meanمیانگین جامعه، میانگین جامعه‌ای
population varianceواریانس جامعه‌، واریانس جامعه‏ای
position systemدستگاه (عدد نویسی) مکانی
position vector بردار مکان
positional notationدستگاه (عدد نویسی) مکانی
positive angle زاویۀ مثبت
positive curvatureخمیدگی مثبت
positive definite formصورت معین‌ مثبت
positive definite linear operatorعملگرخطی معین مثبت
positive definite matrixماتریس معین مثبت
positive divisorمقسوم‌علیه مثبت
positive infinity = plus infinityبعلاوۀ بی‌نهایت
positive integerعدد صحیح مثبت
positive linear functionalتابعک خطی مثبت
positive numberعدد مثبت
positive operatorعملگر مثبت
positive orbitمدار مثبت
positive part of a functionجزء مثبت تابع
positive real functionتابع حقیقی مثبت
positive recurrent pointنقطۀ بازگشتی مثبت
positive semidefinite linear operatorعملگر خطی نیمه‌معین مثبت
positive semidefinite matrixماتریس نیمه‌معین مثبت
positive sign → plus sign
positive skewnessچاولگی مثبت
positive square rootریشۀ دوم مثبت، جذر مثبت
positive variation of a mappingوردش مثبت نگاشت
positive x-axisxقسمت مثبت محور
positive y-axisy قسمت مثبت محور
possible construction problemمسألۀ ترسیم ممکن
possible eventپیشامد ممکن
posterior density = a posteriori density = posteriori densityچگالی پسینی
posterior distributionتوزیع پسینی
posterior model = a posteriori model = posterioi modelمدل پسینی
posterior probability = a posteriori probability = posteriori probabilityاحتمال پسینی
posterior probability densityچگالی احتمال پسینی
posteriori density → posterior density
posteriori model → posterior model
posteriori probability → posterior probability
postulate → axiom 1
potency of a set → power of a set
potentialپتانسیل
potential barrierسد پتانسیل
potential differenceاختلاف پتانسیل
potential energyانرژی پتانسیل
potential functionتابع پتانسیل
power 1توان
power 2قوت
potential theoryنظریۀ پتانسیل
power curve of a testخم توان آزمون
power function 1تابع توان [آمار]
power function 2تابع توانی
power methodروش توانی
power of a continuumتوان پیوستار
power of a pointقوت نقطه
power of a set = potency of a setتوان مجموعه
power of a testتوان آزمون
power residueماندۀ توانی
power seriesسری توانی
power set = set of all subsetsمجموعۀ توانی
precisionدقت
precompact set مجموعۀ پیشافشرده
predicateمحمول
predicate calculusحساب محمولات
predicate logicمنطق محمولات
predicate variableمتغیر محمولی
predictionپیشگویی
prediction theoryنظریۀ پیشگویی
predictorپیشگو
preferenceرجحان
preimageپیش‌نگاره، نگارۀ وارون
premise = premissمقدمه
preodering relation → pseudoordering relation
pretestپیش‌آزمون
priceقیمت
price indexشاخص قیمت
primary componentمؤلفۀ ابتدایی
primary decompositionتجزیۀ ابتدایی
primary idealایده‏آل ابتدایی
primary infinitesimalبینهایت کوچک اصلی
primary ringحلقۀ ابتدایی
primary submoduleزیرمدول ابتدایی
prime directionمحورآغازین
prime divisorمقسوم‌علیه اول
prime element of aringعنصر اول حلقه
prime factorعامل اول
prime factorizationتجزیه به عوامل اول
prime fieldمیدان اول
prime idealایده‏آل اول
prime integerعدد صحیح اول
prime numberعدد اول
prime number theoremقضیۀ اعداد اول
prime polynomialچندجمله‌ای اول
primitive elementعنصر اولیه
primitive functionتابع اولیه
primitive idempotent elementعنصر خودتوان اولیه
primitive periodدورۀ اولیه
primitive polynomialچندجمله‌ای اولیه
primitive recursive functionتابع بازگشتی اولیه
primitive ringحلقۀ اولیه
primitive roots of unityریشه‌های اولیۀ یک
principal (fiber) bundleکلاف (تاری) اصلی
principal automorphismخودریختی اصلی
principal axes of a quadric surfaceمحورهای اصلی رویۀ درجه دو
principal axis of a conicمحور اصلی مقطع مخروطی
principal branchشاخۀ اصلی
principal component analysisتحلیل مؤلفه‌های اصلی
principal curvatureخمیدگی اصلی
principal curveخم اصلی
principal diagonalقطر اصلی
principal directions of a surfaceامتدادهای اصلی رویه
principal divisorمقسوم‌علیه اصلی
principal ideal ایده‏آل اصلی
principal ideal domain =PIDدامنۀ ایده‏آل اصلی
principal minorکهاد اصلی
principal normalقائم اصلی
principal of abstractionاصل تجرید
principale of transfinite inductionاصل استقرای ترامتناهی
principal partجزء اصلی
principal pointنقطۀ اصلی
principal rootریشۀ اصلی
principal subspace زیرفضای اصلی
principal value مقدار اصلی
principleاصل
principle of duality → duality principle
principle of equivalenceاصل هم‌ارزی
principle of extensionality → axiom of extensionality
principle of inclusion-exclusion → inclusion-exclusion principle
principle of inductionاصل استقرا
principle of insufficient reasonاصل عدم کفایت دلیل
principle of mathematical inductionاصل استقرای ریاضی
principle of nested intervalsاصل بازه‌های تودرتو
principle of optimalityاصل بهینگی
principle of superpositionاصل برهمنهی
principle of the maximumاصل ماکسیمم
principle of the minimumاصل مینیمم
prior densityچگالی پیشینی
prior distribution = priori distributionتوزیع پیشینی
prior probability = priori probalityاحتمال پیشینی
priori distribution → prior distribution
priori estimateبرآورد پیشینی
priori modelمدل پیشینی
priori probability → prior probability
prismمنشور
prismoidمنشوروار
probabilistic methodروش احتمالاتی
probabilistic number theoryنظریۀ احتمالاتی اعداد
probabilityاحتمال
probability densityچگالی احتمال
probability distributionتوزیع احتمال
probability frequency functionتابع فراوانی احتمال
probability generating functionتابع مولد احتمال
probability integralانتگرال احتمال
probability integral transformتبدیل انتگرال احتمال
probability massجرم احتمال
probability measureاندازۀ احتمال
probability ratio testآزمون نسبت احتمال
probability samplingنمونه‌گیری احتمال
probability spaceفضای احتمال
probability theoryنظریۀ احتمال
probable errorخطای محتمل
problemمسأله
procedureشیوه
processفرایند
product 1ضرب
product 2حاصل‏ضرب
product bundleکلاف حاصل‏ضرب
product categoryرستۀ حاصل‏ضرب
product measureاندازۀ حاصل‏ضرب
product momentگشتاور حاصل‏ضربی
product of cardinal numbersحاصل‏ضرب اعداد اصلی
product of matricesحاصل‏ضرب ماتریس‌ها
product of ordinal numbersحاصل‏ضرب اعداد ترتیبی
product of sets 1‏ضرب مجموعه‌ها
product of sets 2حاصل‏ضرب مجموعه‌ها
product spaceفضای حاصل‏ضرب
product topologyتوپولوژی حاصل‏ضرب، توپولوژی حاصل‏ضربی
profileنمایه
programmeبرنامه
programmingبرنامه‌سازی، برنامه‌نویسی
progressionتصاعد
projecting planeصفحۀ مصوِّّر
projection 1تصویر
projection 2تصویر افکن، تصویرگر
projection 3تصویر افكنی، تصویرگری
projection of a fiber bundleتصویر کلاف تاری
projection operatorعملگر تصویر
projection planeصفحۀ تصویر
projective class groupگروه رده‌های تصویری
projective coordinatesمختصات تصویری
projective differential geometryهندسۀ دیفرانسیل تصویری
projective general linear groupگروه خطی عام تصویری
projective geometryهندسۀ تصویری
projective groupگروه تصویری
projective limit حد تصویری
projective limit groupگروه حد تصویری
projective limit spaceفضای حد تصویری
projective lineخط تصویری
projective mappingنگاشت تصویری
projective moduleمدول تصویری
projective objectشیء تصویری
projective planeصفحۀ تصویری
projective pointنقطۀ تصویری
projective spaceفضای تصویری
projective special linear groupگروه خطی خاص تصویری
projective topologyتوپولوژی تصویری
projectorتصویرگر
prolate cycloid = extended cycloidچرخ‌زاد کشیده
prolate ellipsoid → stretched ellipsoid
pronormal subgroupزیرگروه نرمال‏گرا
proofبرهان، اثبات
proof by casesبرهان به روش حالت‌ها
proof by contradictionبرهان خلف، برهان مبتنی بر تناقض
proof by contraposition = contrapositire proofبرهان به روش عکس نقیض
proof of existenceبرهان وجود
proof of uniqueness= uniqueness proofبرهان یکتایی
proof theoryنظریۀ برهان، نظریۀ برهان‏ها
propagationانتشار
propagation of errorsانتشار خطاها
propagation velocityسرعت انتشار
proper classردۀ سره
proper factorعامل سره
proper fractionکسر سره
proper nodeگره سره
proper quadric surfaceرویۀ درجۀ دوی سره
proper subgraphزیرگراف سره
proper subgroupزیرگروه سره
proper subsetزیرمجموعۀ سره
proper transformتبدیل‌یافتۀ سره، تبدیل سره
proper value → eigenvalue
proper vector → eigenvector
properly discontinuous transformation groupگروه تبدیل‌های سره‌ناپیوسته
properly divergent sequenceدنبالۀ سره‏واگرا
properly divergent seriesسری سره‏واگرا
propertyویژگی
proportational partsجزءهای متناسب
proportional quantities → directly proportional quantities
proportionتناسب
proportion of two quantitiesنسبت دو کمیت
proportional allocationتخصیص متناسب
proportional samplingنمونه‌گیری متناسب
proposition 1گزاره
proposition 2قضیه
propositional calculusحساب گزاره‌ها
propositional connectivesرابط‌‏‏های گزاره‌ای
propositional functionتابع گزاره‌ای
propositional logicمنطق گزاره‌ها
propositional variableمتغیر گزاره‌ای
prospective cohort studyمطالعۀ هم‌گروهی آینده‌نگر
protractorنقاله
proximity functionتابع نزدیکی
pseudoanalytic functionتابع تحلیلی‌نما
pseudocompact spaceفضای شبه فشرده
pseudodistance function → psudometric
pseudofunctionتابع‌نما
pseudographگراف‌نما
pseudomanifoldشبه خمینه‌
pseudometric = pseudodistance functionتابع شبه متریک‌
pseudometric spaceفضای شبه متریک‌
pseudonormشبه نرم
pseudoordering relation = preordering relationرابطۀ شبه‌ ترتیبی
pseudo orthogonal groupگروه شبه متعامد
pseudo prime numberعدد شبه اول
pseudorandom numberعدد شبه‏ تصادفی‏
pseudo-Riemannian metricمتریک شبه‌‌ریمانی
pseudosphereشبه کره
pseudotensorشبه تانسور
pseudotensorial formصورت‌ شبه تانسوری‌
pseudovectorشبه بردار
p-Sylow subgroup → Sylow p-subgroup
Ptolemaic systemهیئت بطلمیوسی
pulsating currentجریان تپنده
pure birth processفرایند زاد خالص
pure death processفرایند مرگ خالص
pure geometryهندسۀ محض
pure idealایده‏آل خالص
pure imaginary numberعدد انگاری محض
pure mathematicsریاضیات محض، ریاضی محض
pure projective geometryهندسۀ تصویری محض
pure recurring continued fractionکسر مسلسل بازگشتی خالص
pyramidهرم
pyramidal surfaceرویۀ هرمی
Pythagorean closureبستار فیثاغورسی
Pythagorean extensionگسترش فیثاغورسی
Pythagorean fieldمیدان فیثاغورسی
Pythagorean identitiesاتحادهای فیثاغورسی
Pythagorean numbersاعداد فیثاغورثی
Pythagorean relationرابطۀ فیثاغورسی
Pythagorean theoremقضیۀ فیثاغورثی
Pythagorean tripleسه‌تایی فیثاغورسی