واژه نامه ریاضی و آمار/حرف E

واژهبرابرنهاده فارسی انجمن ریاضی ایرانبرابرنهاده فارسی در دانشنامه ریاضیبرابرنهاده فارسی پیشنهادی اعضا
eccentric angleزاویۀ مرکزگریزی
eccentric circlesدایر‌ه‌های مرکزگریزی
eccentric sequenceدنبالۀ مرکزگریزی
eccentric setمجموعۀ مرکزگریزی
eccentricityمرکزگریزی، خروج از مرکز
echelon formصورت پلکانی
echelon matrixماتریس پلکانی
eclipticدایرۀ البروج
econometricsاقتصادسنجی
edgeیال
edge graph = line graphگراف یالی
edges of a graph = lines of a graphیال‌های گراف
effectاثر
effective constructabilityساخت‏پذیری مؤثر
effective transformation groupگروه تبدیلی مؤثر
efficiencyکارایی
efficient estimatorبرآوردگرکارا
E-functionتابع نمایی
Egorov theoremقضیۀ ییگوروف
eigenelement → eigenvector
eigenfunctionویژه‏تابع
eigenfunction expansionبسط ویژه‌تابعی
eigenmatrixویژه‏‌ماتریس
eigenvalue = proper value = latent rootویژه‌مقدار
eigenvalue equationمعادلۀ ویژه‌مقدارها
eigenvector = eigenelement = proper vector = characteristic solution = latent vectorویژه‏بردار
Einstein conventionقرارداد اینشتین
Einstein equivalence principleاصل هم‌ارزی اینشتین
Einstein seriesسری اینشتین
Einstein spaceفضای اینشتین
elastic bodyجسم کشسان
elastic forceنیروی کشسان
elasticityکشسانی
electric circuitمدار الکتریکی
electric forceنیروی الکتریکی
electric networkشبکۀ الکتریکی
electromagnetic interactionبرهم‏کنش الکترومغناطیسی
electromagnetic waveموج الکترومغناطیسی
electromagnetismالکترومغناطیس
electronic computerرایانۀ الکتریکی، كامپیوتر الکتریکی
element 1عنصر
element 2جزء
element of a determinantعنصر دترمینان
element of a matrixعنصر ماتریس
element of a set عنصرمجموعه
element of arcجزء کمان
element of area → area element
element of integrationجزء انتگرال، جزء انتگرال‌گیری
element of massجزء جرم
elementary column operationsعمل‏های ستونی مقدماتی
elementary event → simple event
elementary functionsتابع‏های مقدماتی
elementary geometryهندسۀ مقدماتی
elementary matrixماتریس مقدماتی
elementary particleذرۀ بنیادی
elementary row operationsعمل‏های سطری مقدماتی
elevation 1ارتفاع
elevation 2فراز
elevation 3ترفیع
eliminationحذف
elimination methodروش حذفی
ellipseبیضی
ellipsoidبیضی‌وار
ellipsoid coordinatesمختصات بیضی‌واری
ellipsoid of inertiaبیضی‌وار لختی
ellipsoid of revolutionبیضی‌وار دوّار، بیضی‌وار دورانی
ellipsoidal harmonic functionتابع همساز بیضی‌واری
elliptic coordinatesمختصات بیضوی
elliptic curveخم بیضوی
elliptic cylinderاستوانۀ بیضوی
elliptic cylinder functionتابع استوانه‌ای بیضوی
elliptic cylindrical surfaceرویۀ استوانه‌ای بیضوی
elliptic differential equationمعادلۀ دیفرانسیل بیضوی
elliptic differential geometryهندسۀ دیفرانسیل بیضوی
elliptic functionتابع بیضوی
elliptic geometryهندسۀ بیضوی
elliptic integralانتگرال بیضوی
elliptic irrational functionتابع گنگ بیضوی
elliptic modular groupگروه پیمانه‌ای بیضوی
elliptic operatorعملگر بیضوی
elliptic paraboloidسهمی‌وار بیضوی
elliptic pointنقطۀ بیضوی
elongation of a vectorکشیدگی بردار
embeddable spaceفضای نشاندنی
embedded chainزنجیر نشانده
embedded Markov chainزنجیر مارکوف نشانده
embedded processفرایند نشانده
embedding 1نشاننده
embedding 2نشاندن، نشانش
embedding dimensionبُعد نشانش
embedding theorem=imbedding theoremقضیۀ نشاندن
emission theoryنظریۀ گسیل
empirical constantsثابت‌های تجربی
empirical distribution functionتابع توزیع تجربی
empirical formulaفرمول تجربی
empty graph → null graph
empty set = null set = void setمجموعۀ تهی
end point = terminal pointنقطۀ انتهایی
endomorphismدرون‌ریختی
endomorphism ring → ring of endomorphisms
energyانرژی
energy integralانتگرال انرژی
energy principleاصل انرژی
Enneper equations → equations of Enneper
Enriques surfaceرویۀ انریکوئس
entire function = integral functionتابع تام
entire linear transformationتبدیل خطی تام
entire ring حلقه تام
entire seriesسری تام
entropyآنتروپی
entropy of a partitionآنتروپی افراز
entropy of a transformationآنتروپی تبدیل
entropy of an endomorphismآنتروپی درون‌ریختی
entryدرایه
entry of a determinantدرایۀ دترمینان
entry of a matrix = component of a matrixدرایۀ ماتریس
enumerable setمجموعۀ شمارا
enumeration problemمسألۀ شمارش
enumeration theoremقضیۀ شمارش
envelopeپوش
epicycloidبرون‌چرخ‌زاد
epimorphismبروریختی
epitrochoidبرون چرخه‌زاد
equal precision measurementاندازه‏گیری با دقت ثابت
equal setsمجموعه‌های برابر
equalityبرابری، تساوی
equality signعلامت برابری
equally likely eventsپیشامدهای هم‏شانس
equation 1معادله
equation 2برابری
equation of continuity → continuity equation
equation of heat conductionمعادلۀ رسانش گرما
equation of motionمعادلۀ حرکت
equations of Enneper = Enneper equationsمعادله‌های انپر
equatorخط استوا
equatorial quantum numberعدد کوانتومی استوایی
equiangular polygonچندضلعی برابرزاویه
equiangular spiral مارپیچ برابرزاویه
equiangular transformation → isogonal transformation
equiconinuous functionsتابع‏های هم‌پیوسته
equicontinuityهم‏پیوستگی
equicontinuous family of functionsخانوادۀ هم‌پیوستۀ تابع‌ها
equidistant hypersurfaceابررویۀ هم‌فاصله
equilateral hyperbolaهذلولی متساوی‌الساقین
equilateral hyperbolic coordinates مختصات هذلولوی متساوی‌الساقین
equilateral triangleمتلت متساوی‌الاضلاع
equilibriumتعادل
equilibrium distributionتوزیع تعادلی
equinoctial point=equinoxنقطۀ اعتدال
equinox → equinoctial point
equinumerable sets → equivalent sets
equinumerous setsمجموعه‏های هم‏عدد
equipollent sets → equivalent sets
equipotent sets مجموعه‌های هم‏توان
equipotential surfaceرویۀ هم‏پتانسیل
equivalence classردۀ هم‌ارزی
equivalence of algorithmsهم‏ارزی الگوریتم‏ها
equivalence of automataهم‏ارزی اتومات‏ها
equivalence of idealsهم‌ارزی ایده‏آل‏ها
equivalence relationرابطۀ هم‌ارزی
equivalent affinitiesتبدیل‌های آفین هم‌ارز
equivalent equationsمعادله‌های هم‌ارز
equivalent fractionsکسرهای هم‌ارز
equivalent inequalitiesنامعادله‌های هم‌ارز
equivalent matricesماتریس‏های هم‌ارز
equivalent sets = equipollent sets= equinumerable setsمجموعه‌های هم‌ارز
equivalent transformationsتبدیل‏های هم‌ارز
ergodic Markov chain زنجیر مارکوف ارگودیک
ergodic theoryنظریۀ ارگودیک
Erlangen program = Erlanger programبرنامۀ ارلانگن
Erlanger program → Erlangen program
errorخطا
error analysisتحلیل خطا
error correcting code = error corrcction codeکد تصحیح خطا
error correction code → error correcting code
error detecting code = error detection codeکد کشف خطا
error detection code → error detecting code
error functionتابع خطا
error of measurementخطای اندازه‌گیری
error of the first kind = error of type I = type I errorخطای نوع اول
error of the second kind = error of type II= type II errorخطای نوع دوم
error of type I → error of the first kind
error of type II → error of the second kind
error spaceفضای خطا
error sum of squaresمجموع توان‌های دوم خطاها، مجموع مربعات خطاها
error termجملۀ خطا
errors of input dataخطاهای داده‌های ورودی
escribed circle = excircleدایرۀ محاطی خارجی
essential constantثابت اساسی
essential discontinuityناپیوستگی اساسی
essential singularityتکینۀ اساسی
essential spectrumطیف اساسی
essential supportتکیه‌گاه اساسی
essential supremumسوپریمم اساسی
essentially bounded measurable functionتابع اندازه‌پذیر اساساً کراندار
essentially complete classردۀ اساساً کامل
estimable parameterپارامتر برآوردپذیر
estimandبرآوردنی
estimateبرآورد
estimate of error برآورد خطا
estimationبرآورد (کردن)
estimation of accuracyبرآورد درستی
estimation spaceفضای برآورد
estimatorبرآوردگر
Euclid axiomاصل موضوع اقلیدس
Euclidean algorithmالگوریتم اقلیدسی
Euclidean distanceفاصلۀ اقلیدسی
Euclidean domainدامنۀ اقلیدسی
Euclidean geometryهندسۀ اقلیدسی
Euclidean planeصفحۀ اقلیدسی
Euclidean ringحلقۀ اقلیدسی
Euclidean space فضای اقلیدسی
Euclidean vector spaceفضای برداری اقلیدسی
Euler anglesزاویه‌های اویلر
Euler characteristicمشخصۀ اویلر
Euler constantثابت اویلر
Euler criterionمعیاراویلر
Euler equationمعادلۀ اویلر
Euler formulaفرمول اویلر
Euler functionتابع اویلر
Euler graph → Eulerian graph
Euler integral of the first kindانتگرال نوع اول اویلر
Euler integral of the second kind → gamma function
Euler methodروش اویلر
Euler path → Eulerian path
Euler theorem on polyhedraقضیۀ اویلر در چندوجهی‌ها
Euler transformationتبدیل اویلر
Eulerian graph = Euler graphگراف اویلری
Eulerian path = Euler pathمسیر اویلری
Euler-Poincare characteristicمشخصۀ اویلر-پوانکاره
even functionتابع زوج
even numberعدد زوج
even permutationجایگشت زوج
eventپیشامد
eventually periodic setمجموعۀ نهایتاً دوره‌ای
everywhere dense setمجموعۀ همه‌جا چگال
evolute of a curveگستردۀ خم
evolutionریشه‌یابی
exact differential → complete differential
exact differential equationمعادلۀ دیفرانسیل کامل
exact differential formصورت دیفرانسیل کامل
exact functorتابعگون کامل
exact sequenceدنبالۀ کامل
exceptional compact simple Lie groupگروه لیِ سادۀ فشردۀ استثنایی
exchange integral انتگرال تبادلی
excircle → escribed circle
excluded middleطرد شق ثالث
exclusive eventsپیشامدهای مجزا، پیشامدهای ناسازگار
exclusive orیای مانعۀالجمع، یای مانع جمع
exclusive principleاصل رد
exhaustion methodروش افنا
existence and uniqueness theoremقضیه وجود و یکتایی
existence theoremقضیۀ وجود
existential quantifierسور وجودی
expansionبسط
expansion coefficientsضریب‌های بسط
expectation → mathematical expectation
expected value → mathematical expectation
experimentآزمایش
experimental analysisتحلیل آزمایش
experimental design → design of an experiment
experimenterآزمایشگر
explicit functionتابع صریح
exploratory data analysisتحلیل اكتشافی داده‌ها
exponentنما
exponential curveخم نمایی
exponential density functionتابع چگالی نمایی
exponential distributionتوزیع نمایی
exponential equationمعادلۀ نمایی
exponential functionتابع نمایی
exponential groupگروه نمایی
exponential growthرشد نمایی
exponential integral = integral exponent2انتگرال نمایی
exponential latticeمشبّكۀ نمایی
exponential law = law of exponentsقانون نماها
exponential mappingنگاشت نمایی
exponential seriesسری نمایی
exposed pointنقطۀ نمایان
expressionعبارت
extended cycloid → prolate cycloid
extended real numbers systemدستگاه گسترش‌یافتۀ اعداد حقیقی
extension 1گسترش، توسیع
extension 2مصداق
extension field میدان گسترشی
extension of a field گسترش میدان
exterior algebra جبر برونی
exterior angleزاویۀ برونی، زاویۀ خارجی
exterior content = outer contentقدر برونی
exterior derivativeمشتق برونی
exterior differential calculusحساب دیفرانسیل برونی
exterior measureاندازۀ برونی
exterior of a setبرون مجموعه
exterior point of a setنقطۀ برونی مجموعه
exterior product 1حاصل‏ضرب برونی
exterior product 2ضرب برونی
external common tangentمماس مشترک برونی، مماس مشترک خارجی
external division of a line segmentتقسیم برونی پاره‌خط
external languageزبان برونی
external operationعمل برونی
external tangentمماس برونی، مماس خارجی
extinction probabilityاحتمال انقراض
extinction timeزمان انقراض
extract a rootریشه‏یابی
extraneous rootریشۀ خارجی
extrapolationبرونیابی
extremalفرینال، کرانگینی
extremal processفرایند کرانگینی
extremal quasi-conformal mappingنگاشت شبه‌ همدیس فرینال
extreme and mean ratioنسبت ذات وسط و طرفین
extreme of a function → extremum of a function
extremeفرین، كرانگین
extreme point نقطۀ فرین
extreme value distributionتوزیع مقدار کرانگین
extreme value problemمسألۀ مقدار فرین
extremum فرینه، كرانگینه
extremum of a function = extreme of a functionفرینۀ تابع
eye distanceفاصلۀ چشمی
eye estimateبرآورد چشمی