لطفاْ واژگان و برابرنهاده‌های پیشنهادی را طبق الگوی زیر وارد کنید. به این صورت که در هر خط تنها یک واژه و برابرنهاده پیشنهادی قرار بگیرد:

    واژه = برابرنهاده
    Abel continuity theorem	 = قضیۀ پیوستگی آبل
    

    لطفا جهت ثبت پیشنهاد، پاسخ آزمون زیر را وارد نمایید