اولین همایش نمایندگان، دانشگاه تفرش، 7-5 خرداد 1378

دومین همایش نمایندگان، دانشگاه تهران، آبان 1390

سومین همایش نمایندگان، دانشگاه تهران، 3 آبان 1391

چهارمین همایش نمایندگان، دانشگاه شاهد، 8 آبان 1392

پنجمین همایش نمایندگان، دانشگاه علم  و صنعت ایران، 29 آبان 1393

ششمین همایش نمایندگان، دانشگاه خوارزمی، 28 آبان 1394

هفتمین همایش نمایندگان، دانشگاه شهید بهشتی، 27 آبان 1395

هشتمین همایش نمایندگان، دانشگاه مرکز آمار ایران، 7 دی 1396

نهمین همایش نمایندگان، دانشگاه علم و صنعت ایران، 10 بهمن 1397

دهمین همایش نمایندگان، دانشگاه شهید بهشتی، 7 آبان 1399