اعضای کمیته علمی
بخش جبر
دکتر محمدرضا ودادی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا دربیدی دانشگاه جیرفت
بخش آنالیز
دکتر حسام‌الدین رجب‌زاده پژوهشگاه دانش‌های بنیادی
دکتر عرفان صلواتی دانشگاه امیرکبیر
بخش ابتکاری
دکتر علی طاهرخانی دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم‌پایه زنجان
دکتر جواد ابراهیمی بروجنی دانشگاه صنعتی شریف