بخش جبر
دکتر محمدرضا ودادی دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر حمیدرضا دربیدی دانشگاه جیرفت
بخش آنالیز
دکتر بیژن احمدی کاکاوندی دانشگاه شهید بهشتی
دکتر عرفان صلواتی دانشگاه امیرکبیر
بخش ابتکاری
دکتر علی خزلی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر میثم علیشاهی دانشگاه صنعتی شاهرود