اعضای هیات تحریریه نشریه فرهنگ و اندیشه ریاضی:

سردبیر:  روح الله جهانی پور(دانشگاه کاشان)

ویراستار ارشد: سعید مقصودی (دانشگاه زنجان)

مدیر اجرایی:  مژگان محمودی (دانشگاه شهید بهشتی)

علیرضا جمالی (دانشگاه خوارزمی)

ابوالفضل رفیع‌پور‌ (دانشگاه شهید باهنر کرمان)

محمد غلامزاده محمودی (دانشگاه صنعتی شریف)

رستم محمدیان (دانشگاه شهید چمران اهواز)

علی‌محمد نظری (دانشگاه اراک)

بهنام هاشمی (دانشگاه صنعتی شیراز)

 

از طریق سامانه   mct.iranjournals.ir   می‌توانید به شماره‌های این مجله دسترسی پیدا کنید.