مجلة فرهنگ و اندیشه ریاضی

دفتر سیاست‌های علمی و پژوهشیِ وزارت فرهنگ و آموزش عالی، این نشریه را با درجه علمی – ترویجی ارزیابی کرده است. این نشریه تلاش می‌کند مقالات و مطالبی در زمینه ریاضیات منتشر نماید که هم جنبه‌های عام و فلسفی ریاضیات را ترویج دهند و هم بازگوکننده فرهنگ و روند ریاضیاتِ حاکم بر جامعه ریاضی ایران باشند. اولین شماره فرهنگ و اندیشه ریاضی در بهار ۱۳۶۱ منتشر شد و هر سال دو شماره از آن انتشار می‌یابد (بهار و پاییز).