حامیان انجمن ریاضی ایران
مؤسسات و نهادهای زیر با كمک‌ها و پشتیبانی‌های خود از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از این حمایت‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزار است.

  • شهرداری منطقه 6 تهران: شهرداری منطقه 6 تهران، ساختمان واقع در پارک ورشو تهران را به دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تخصیص داده است.
  • معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری: این معاونت در تأمین هزینه‌های ممیزی و اجرای پروژه‌ها كمک‌های مؤثری را به انجمن نموده كه قابل تقدیر و تشكر است.
  • كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: این كمیسیون هر ساله مبلغی را به عنوان كمک بلاعوض به هر كدام از انجمن‌های علمی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد.
  • اعضای حقوقی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیر در دوره ذكر شده با پرداخت حق عضویت حقوقی، از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. از رؤسا، مسئولان و نمایندگان انجمن در این مؤسسه‌ها قدردانی می‌شود.

 اعضای حقوقی دوره مهرماه 1399 تا مهرماه 1400

دانشگاه:اصفهان، الزهراء (س)‏، شیراز‏، صنعتی بیرجند‏، ‏خوارزمی‏، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی‏، کردستان‏، ولی‌عصر(عج) رفسنجان.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1401

دانشگاه: زنجان(ویژه)، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی(ویژه)، فردوسی مشهد(ویژه)، گیلان(ویژه)، ولی‌عصر(عج) رفسنجان و دانشگاه هرمزگان.