حامیان حقوقی انجمن ریاضی ایران

مؤسسات و نهادهای زیر با كمک‌ها و پشتیبانی‌های خود از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از این حمایت‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزار است.

  • شهرداری منطقه 6 تهران: شهرداری منطقه 6 تهران، ساختمان واقع در پارک ورشو تهران را به دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تخصیص داده است.
 
  • معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری: این معاونت در تأمین هزینه‌های ممیزی و اجرای پروژه‌ها كمک‌های مؤثری را به انجمن نموده كه قابل تقدیر و تشكر است.
 
  • كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: این كمیسیون هر ساله مبلغی را به عنوان كمک بلاعوض به هر كدام از انجمن‌های علمی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد.
 
  • شرکت گروه سولیکو (مجموعه بزرگ صنعتی کاله)
 
  • شرکت‌های عضو انجمن قطعه سازان خراسان: شرکت‌های نام برده با هدف ترغیب و تشویق دانش آموزان دبیرستان برای سوق دادن به رشته ریاضی و انتخاب رشته‌های مهندسی در دانشگاه‌ها از از انجمن ریاضی ایران حمایت نموده‌اند.
 
 
 
  • اعضای حقوقی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیر در دوره ذكر شده با پرداخت حق عضویت حقوقی، از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. از رؤسا، مسئولان و نمایندگان انجمن در این مؤسسه‌ها قدردانی می‌شود.

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1401 تا مهرماه 1403

 

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1403

 

  • حامیان حقیقی انجمن ریاضی ایران