حامیان حقوقی انجمن ریاضی ایران

مؤسسات و نهادهای زیر با كمک‌ها و پشتیبانی‌های خود از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. شورای اجرایی انجمن ریاضی ایران از این حمایت‌های ارزشمند صمیمانه سپاسگزار است.

  • شهرداری منطقه 6 تهران: شهرداری منطقه 6 تهران، ساختمان واقع در پارک ورشو تهران را به دبیرخانه انجمن ریاضی ایران تخصیص داده است.
 
  • معاونت محترم علمی و فناوری ریاست جمهوری: این معاونت در تأمین هزینه‌های ممیزی و اجرای پروژه‌ها كمک‌های مؤثری را به انجمن نموده كه قابل تقدیر و تشكر است.
 
  • كمیسیون انجمن‌های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری: این كمیسیون هر ساله مبلغی را به عنوان كمک بلاعوض به هر كدام از انجمن‌های علمی تحت پوشش خود تخصیص می‌دهد.
 
  • اعضای حقوقی: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و مراكز فرهنگی، آموزشی و پژوهشی زیر در دوره ذكر شده با پرداخت حق عضویت حقوقی، از انجمن ریاضی ایران حمایت كرده‌اند. از رؤسا، مسئولان و نمایندگان انجمن در این مؤسسه‌ها قدردانی می‌شود.
اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1401
 

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1401 تا مهرماه 1403

 

اعضای حقوقی دوره مهرماه 1400 تا مهرماه 1403

 

حامیان حقیقی انجمن ریاضی ایران