دبیرخانه

اکرم صادقی، رئیس دبیرخانه انجمن ریاضی ایران

زهرا بختیاری، انجام امور مربوط به همایش‌ها و مسابقات ریاضی دانشجویی

مولود بیات، انجام امور مربوط به بولتن و عملکرد انجمن

منیره برزگر گنجی، انجام امور مربوط به اعضای حقوقی، حقیقی و مشترکین و نمایندگان انجمن و خبرنامه