شورای اجرایی و بازرسین

رئیس: دکتر سید منصور واعظ پور

خزانه‌دار: دکتر علی ایرانمنش

اعضای اصلی: دکتر زهرا گویا، دکتر مژگان محمودی، دکتر فائزه توتونیان، دکتر علی رجائی، دکتر محمدرضا درفشه ، دکتر احمد صفاپور، دکتر محمد جلوداری ممقانی

اعضای علی‌البدل: دکتر شهرام رضاپور، دکتر حمید موسوی، دکتر غلامرضا حجتی

بازرسان: دکتر جلیل رشیدی نیا، دکتر زهره مستقیم