جلسه هیأت امنای جایزه مصاحب، روز پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398 در دفتر دبیرخانه انجمن ریاضی ایران، با حضور آقایان دکتر طائری، دکتر معماریانی و دکتر اردشیر تشکیل جلسه داد.