ردیفسال اعطانام برندگان جایزه مصاحبمحل اعطا
11385محمد اردشیردانشگاه تربیت معلم آذربایجان
21398علیرضا جمالیدانشگاه شیراز
31398حسین حسینی گیودانشگاه شیراز