ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه مصاحب محل اعطا
‎۱ ‎۱۳۸۵ محمد اردشیر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
‎۲ ‎۱۳۹۸ علیرضا جمالی دانشگاه شیراز
‎۳ ‎۱۳۹۸ حسین حسینی گیو دانشگاه شیراز
‎۴ ‎۱۴۰۲ محمدرضا درفشه دانشگاه زنجان
داود خجسته سالکویه (لوح تقدیر)