ردیف سال اعطا نام برندگان جایزه مصاحب محل اعطا
1 1385 محمد اردشیر دانشگاه تربیت معلم آذربایجان
2 1398 علیرضا جمالی دانشگاه شیراز
3 1398 حسین حسینی گیو دانشگاه شیراز