• بیست و پنجمین سمینار آنالیر ریاضی و کاربردهای آن، 1401، دانشگاه لرستان
  • بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن،13 و 14 اسفند 1399، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین
  • بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 23 و 24 آبان 1397، دانشگاه اراک
  • بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1395، دانشگاه بناب
  • بیست و یکمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آذر 1393، دانشگاه آزاد واحد همدان
  • بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تیر1391، دانشگاه مراغه
  • نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1389، دانشگاه مازندران
  • هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، فروردین 1388، دانشگاه تربیت معلم تهران
  • هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1387، دانشگاه اراک
  • شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1385، فردوسی مشهد
  • پانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اسفند 1383، دانشگاه سیستان و بلوچستان
  • چهاردهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1382، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سیزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن1381، دانشگاه اصفهان
  • دوازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1380، دانشگاه گیلان
  • یازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1379، دانشگاه یزد
  • دهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1378، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • نهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهریور 1377، دانشگاه تربیت معلم تهران
  • هشتمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1376، داشنگاه صنعتی شریف
  • هفتمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1374، دانشگاه فردوسی مشهد
  • ششمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1370، دانشگاه تربیت معلم زاهدان
  • پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1369، دانشگاه شیراز
  • چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهریور 1368، دانشگاه تبریز
  • سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1367، دانشگاه شیراز
  • دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان
  • اولین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 1357، دانشگاه  فردوسی مشهد