• بیست و یکمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آذر 1393، دانشگاه آزاد واحد همدان
 • بیستمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تیر1391، دانشگاه مراغه
 • نوزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1389، دانشگاه مازندران
 • هجدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، فروردین 1388، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1387، دانشگاه اراک
 • شانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1385، فردوسی مشهد
 • پانزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اسفند 1383، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 • چهاردهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1382، دانشگاه علم و صنعت ایران
 • سیزدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن1381، دانشگاه اصفهان
 • دوازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1380، دانشگاه گیلان
 • یازدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1379، دانشگاه یزد
 • دهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1378، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
 • نهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهریور 1377، دانشگاه تربیت معلم تهران
 • هشتمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1376، داشنگاه صنعتی شریف
 • هفتمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1374، دانشگاه فردوسی مشهد
 • ششمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1370، دانشگاه تربیت معلم زاهدان
 • پنجمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1369، دانشگاه شیراز
 • چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهریور 1368، دانشگاه تبریز
 • سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1367، دانشگاه شیراز
 • دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان
 • اولین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 1357، دانشگاه  فردوسی مشهد