• بیست و پنجمین سمینار آنالیر ریاضی و کاربردهای آن، 1401، دانشگاه لرستان
  • بیست و چهارمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن،13 و 14 اسفند 1399، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)قزوین
  • بیست و سومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 23 و 24 آبان 1397، دانشگاه اراک
  • بیست و دومین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1395، دانشگاه بناب
  • بیست و یکمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آذر 1393، دانشگاه آزاد واحد همدان
  • بيستمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، تير1391، دانشگاه مراغه
  • نوزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1389، دانشگاه مازندران
  • هجدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، فروردين 1388، دانشگاه تربيت معلم تهران
  • هفدهمین سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اردیبهشت 1387، دانشگاه اراک
  • شانزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1385، فردوسی مشهد
  • پانزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، اسفند 1383، دانشگاه سيستان و بلوچستان
  • چهاردهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1382، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • سيزدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن1381، دانشگاه اصفهان
  • دوازدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1380، دانشگاه گيلان
  • يازدهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1379، دانشگاه يزد
  • دهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1378، دانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان
  • نهمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهريور 1377، دانشگاه تربيت معلم تهران
  • هشتمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، بهمن 1376، داشنگاه صنعتی شریف
  • هفتمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1374، دانشگاه فردوسی مشهد
  • ششمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1370، دانشگاه تربيت معلم زاهدان
  • پنجمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، آبان 1369، دانشگاه شيراز
  • چهارمين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، شهريور 1368، دانشگاه تبريز
  • سومين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، ارديبهشت 1367، دانشگاه شيراز
  • دومين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، دانشگاه اصفهان
  • اولين سمینار آنالیز ریاضی و کاربردهای آن، 1357، دانشگاه  فردوسی مشهد